Project Description

                                                                                                                    

Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός

του “ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

To“ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” για 1η φορά με από το 1990, υλοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με σκοπό την εκπαίδευση και ένταξη των εκπαιδευομένων του. Το πρόγραμμα εντάσσονταν στη Δράση ΚΑ1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Είχε διάρκεια 2 εβδομάδες από 21/9/2017 έως 5/10/2017.

Στo πρόγραμμα με τίτλο «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Νοητική Υστέρηση και Κινητικές Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον» και κωδικό «2017-1-EL01-KA102-035602», συμμετείχαν δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι ΑΜΕΑ και δεκαπέντε (15) συνοδοί (συνολικά 30 άτομα).

Αφορούσε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό υποδοχής SSM Global Training Services στην Κύπρο.

Τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και αξιολογούνται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κάθε χώρας- μέλους που για την Ελλάδα είναι τοΊδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Για να φτάσουμε όμως ως εδώ απαιτήθηκε πολύμηνη προσπάθεια εκ μέρους των εκπαιδευτικών που συντόνισαν την όλη προσπάθεια. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής :

 1. υποβολή της πρότασης (από Σεπτέμβριο 2016 ως Φεβρουάριο 2017),
 2. διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των σχεδίων που εγκρίθηκαν (από Φεβρουάριο ως Ιούνιο 2017)
 3. φάση προετοιμασίας για την μετάβαση (από Ιούνιο ως Σεπτέμβριο 2017)
 4. φάση υλοποίησης (21/9 ως 5/10/2017)
 5. φάση απολογισμού και διάδοσης (Οκτώβριος– Δεκέμβριος 2017)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός Αποστολής: Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είχε την ευθύνη της υποβολής των προτάσεων,  την επιλογή των συμμετεχόντων (άτομα με νοητικά και κινητικά προβλήματα – συνοδοί), την οργάνωση του προγράμματος και των τοποθετούμενων, την οικονομική διαχείριση, την αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων.

ΟργανισμόςΥποδοχής: H SSM Global Training Services. Είχε την αποκλειστική ευθύνη της εκτέλεσης του συμφωνημένου προγράμματος στην Κύπρο. Μέσα στις υποχρεώσεις του ήταν η διαμονή (ξενοδοχείο, διατροφή), η διάθεση των απαιτούμενων μέσων μεταφοράς (ειδικά μέσα για ΑΜΕΑ καθώς υπήρχαν εκπαιδευόμενοι με αναπηρικά καρότσια), η οργάνωση της εκπαίδευσης (εύρεση των εκπαιδευτών, χώρων εκπαίδευσης, οργάνωση ημερολογίου προγράμματος εκπαίδευσης, υλικοτεχνική υποδομή, λογισμικά πακέτα, εκπαιδευτικό υλικό και εποπτικά μέσα διδασκαλίας), η πολιτισμική ενημέρωση (υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτιστικών επισκέψεων), η υλοποίηση τεχνικών επισκέψεων στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ «Άγιος Λάζαρος» (κοινά εργαστήρια ΑΜΕΑ εκπαιδευομένων και κοινωνικοποίηση αυτών).

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε ο εταίρος υποδοχής είναι τα εξής:

 • από την επικοινωνία που είχαμε αλλά και τις πληροφορίες που συλλέξαμε δημιουργεί τα εχέγγυα για ορθή υλοποίηση του προγράμματος. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην διοργάνωση και υλοποίηση πλήθους ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leonardo, Grundtvig, κ.λ.π. και έχει συνεργαστεί σε προγράμματα με εταίρους από διάφορες χώρες.
 • έχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).
 • ενισχύει και εφαρμόζει δράσεις για την άρση αποκλεισμού και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης, η SSMGlobalTrainingServicesσυνεργάστηκε με το Κέντρο ΑΜΕΑ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Κύπρος) που ήδη έχει υλοποιήσει ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Στις εγκαταστάσεις αυτού έγιναν Τεχνικές επισκέψεις με την υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων των εκπαιδευομένων των δυο Κέντρων. Τούτο διότι, οι κύριοι στόχοι ήταν  η κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων ΑΜΕΑ, η καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) με την αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας, και η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων.  Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν  νέους τρόπους και μεθόδους εκπαίδευσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους με τελικό στόχο την ένταξή τους (κοινωνική, επαγγελματική).

Περιεχόμενο δραστηριοτήτων:

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Εκμάθηση Λογισμικών

 • ZAC BrowserGold: Περιηγητής για ΑΜΕΑ
 • Υπερ-Δομή
 • NPointer (λογισμικό για χειρονομιακό έλεγχο του Η/Υ)
 • Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια
 • Μικροί Καλιτέχνες σε Δράση
 • Μαγικό Φίτρο v2.0

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ. Υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ-ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

– Εργαστήριο Πηλοπλαστικής

– Εργαστήριο Ζωγραφικής

– Εργαστήριο Ανακύκλωσης

– Εργαστήριο Θεάτρου

– Εργαστήριο Κηπουρικής

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

– Αρχαιολογικοί χώροι σε: Κύτιο, Κούριο, Κολόσσι

– Φρούριο Λεμεσού – Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου

– Πάφος (Ιερό της Αφροδίτης και Τοπικό Μουσείο Παλαιπάφου, Τάφοι των Βασιλέων)

– Εκκλησία Αγίου Λαζάρου

– Φυλακισμένα Μνήματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκούσε 5 ώρες καθημερινά. Το ωράριο τηρούνταν απαρέγκλιτα και υπήρχε  έλεγχος από τους επιβλέποντες. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι ΑμεΑμετά το πέρας των μαθημάτων έλαβαν Βεβαίωση/Δίπλωμα πιστοποίησης των γνώσεων που αποκόμισαν. Επίσης για λόγους διαφάνειας και καταγραφής των προσόντων εκδόθηκαν πιστοποιητικά EuropassMobility.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ με το παρόν σχέδιο αντιμετώπισε την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης. Ειδικότερα οι στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι:

 • Αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας από άτομα με Αναπηρίες.
 • Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων με Αναπηρίες.
 • Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών
 • η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και μεθόδων,
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης έναντι της ευρωπαϊκής πολυμορφίας, κοινωνικής και πολιτισμικής.
 • Αυτοεξυπηρέτηση
 • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
 • Κοινωνικοποίηση
 • Ένταξη των ΑΜΕΑ (κοινωνική, επαγγελματική, κ.λ.π.)
 • Άρση του αποκλεισμού
 • επαγγελματική κατάρτιση των ΑΜΕΑ
 • Εκπαίδευση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΑμεΑ με τελικό στόχο την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
 • προαγωγή της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στη δια βίου Εκπαίδευση
 • ενίσχυση της συνεργασίας εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ανέλαβε διάφορες δράσεις προς εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων. Επίσης παρείχε στους συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενοι ΑΜΕΑ – συνοδοί) πλήρη πρακτική υποστήριξη όπως πληροφορίες και συμβουλές και δράσεις, για διάφορα θέματα ώστε να καταστήσει άνετη την παραμονή αυτών στο εξωτερικό, όπως:

 • Τη μετάβαση ανέλαβε ταξιδιωτικό γραφείο.
 • Πλήρης ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις συνθήκες διαμονής τους (διανυκτέρευση, γεύματα). Τη διαμονή και τη διατροφή των συμμετεχόντων ανέλαβε ο εταίρος υποδοχής σε ξενοδοχείο 4****
 • πλήρης ασφάλιση των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τα διεθνή και ελληνικά standards (ιδιωτική ασφάλιση).
 • Προετοιμάστηκε και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες αναλυτικό φυλλάδιο- έντυπο οδηγιών για την περίοδο τοποθέτησης.
 • Πληροφόρηση και πλήρη ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια ή νέου τύπου ταυτότητες), οικονομική διαχείριση, δυνατότητες οικονομικών συναλλαγών (ειδική επισήμανση στις κάρτες ανάληψης μετρητών ή πιστωτικές) και επικοινωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) των συμμετεχόντων.
 • Πλήρη ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις υποχρεώσεις τους (διατήρηση αποκομμάτων αεροπορικών εισιτηρίων και καρτών επιβίβασης, συμπεριφορά, τήρηση ωραρίου εκπαίδευσης, ηλεκτρονική υποβολή έκθεσης συμμετέχοντα, κ.λ.π.), που συνάδουν με τις απαιτήσεις ορθής και χρηστής διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος. Το πρόγραμμα κάλυπτε δωρεάν, μετακίνηση, διαμονή και διατροφή. Οι συνθήκες και υπηρεσίες ήταν άριστες.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι πολλαπλός. Αρχικά, θα γίνει ευρέως γνωστό στην τοπική κοινωνία της περιοχής μας, απ’ όπου κατάγονται οι συμμετέχοντες ΑΜΕΑ. Τέτοιου είδους καινοτόμες δράσεις λείπουν από μια σχετικά μικρή επαρχιακή πόλη όπου και μόνο η γνωστοποίηση μέσω της δημοσιότητας της δράσης θα προκαλέσει εντύπωση και ενδιαφέρον. Θα καταδειχθεί η δυνατότητα των ΑΜΕΑ στη συμμετοχή, στη δράση και θα γίνει μοχλός ευαισθητοποίησης των δημοτών απέναντι στα ζητήματα των ΑΜΕΑ που για τον υπόλοιπο πληθυσμό είναι αυτονόητα (πχ. προσβασιμότητα).

Στη συνέχεια θα καταλήξει με διαδοχική αύξηση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων και των στρατηγικών συνεργασιών ανταλλαγής γνώσεων που έχουμε με αντίστοιχους οργανισμούς εκπαίδευσης ΑΜΕΑ σε άλλους νομούς και περιφέρειες της χώρας.

Τούτο διότι, η άρση του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ απαιτεί διαρκή κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης δημιουργούνται άτομα που υπερβαίνουν τις αναπηρίες, έχουν εξωστρέφεια της και επομένως συμβάλλει στη θετικότερη ανταπόκριση της κοινωνίας.

Επίσης με το παρόν σχέδιο αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης καθώς ανταποκρίνεται στους στόχους της. Έτσι θα επιτευχθεί ο σκοπός αυτής της πρότασης που είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που να συμβάλλει στην βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ΑΜΕΑ. Εν τέλει το ανθρώπινο πρόσωπο μιας χώρας φαίνεται από τις πρόνοιες, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που δημιουργεί στα Άτομα με Αναπηρίες.

ΔΙΑΔΟΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα προβλήθηκε και θα προβληθεί στη συνέχεια με τους εξής τρόπους (και από τους δυο εταίρους):

 • Σαν είδηση, για την διοργάνωση και την εκτέλεσή του από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Νομού (Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες), όπου θα αναφερθούν πλήρη στοιχεία για το πρόγραμμα, τους εμψυχωτές και τους συντελεστές του.
 • Την τελευταία ημέρα πριν την επιστροφή διοργανώθηκε εκδήλωση από τον φορέα υποδοχής.
 • Ηλεκτρονικά, στο website του Κέντρου στο Διαδίκτυο (Internet).
 • Θα διοργανωθεί ημερίδα Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017, για τη διάδοση, προβολή και διαφήμιση του προγράμματος σε ειδική αίθουσα τελετών. Στην εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα συνέντευξη της Προέδρου του ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, μαζί με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.
 • Το κόστος της εκδήλωσης αυτής (μικροφωνική εγκατάσταση, παραγωγή προσκλήσεων και φυλλαδίων, κ.λ.π.), καλύπτεται από τα οργανωτικά έξοδα.
 • Θα παραχθεί DVD-ROM με video ή/και φωτογραφίες, από τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα παραμονής των συμμετεχόντων στην χώρα υποδοχής. Το DVD θα αποσταλεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και στους εποπτικούς φορείς του προγράμματος.

Οι ομάδες-στόχοι που επιθυμούμε να διαχύσουμε τα αποτελέσματα του σχεδίου αυτού είναι:

 • οι ανάλογοι φορείς στη χώρα μας,
 • οι οικογένειες που έχουν άτομο με νοητική και κινητική αναπηρία και το έχουν έγκλειστο στο σπίτι ή σε άσυλο, ώστε να σπάσει η γκετοποίηση και να αρχίσει η κοινωνικοποίηση.
 • Η τοπική κοινωνία με τα στερεότυπα που υπάρχουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.