Project Description

Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός

του “ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

To “ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑμεΑ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” για 2η φορά το 2021 υλοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στα πλαίσια της Δράσης KA1/Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων με κωδικό 2020-1-EL01-KA104-077625. Η διάρκειά του ήταν 2 εβδομάδες (24/7/2021 έως 07/08/2021), είχε τίτλο «Αξιοποίηση καινοτόμων υπολογιστικών εργαλείων και λογισμικών ως μέσο για την άρση του αποκλεισμού νέων με κινητική και νοητική αναπηρία» και συμμετείχαν οκτώ (8) εκπαιδευτές του Οργανισμού μας.

Είναι το 2ο πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιούμε. Για τον σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης αξιοποιήσαμε την εμπειρία που αποκτήσαμε στο παρελθόν με το πρόγραμμα Erasmus+ 2017-1-EL01-KA102-035602, στο οποίο συμμετείχαν δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι ΑμεΑ με τους συνοδούς τους.

Αφορούσε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό υποδοχής CYBERIA Internet Stúdió Kft στην Ουγγαρία.

Τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και αξιολογούνται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κάθε χώρας- μέλους που για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Για να φτάσουμε όμως ως εδώ απαιτήθηκε πολύμηνη προσπάθεια στις εξής φάσεις:

 1. υποβολή – προετοιμασία της πρότασης (από Σεπτέμβριο 2019 ως Φεβρουάριο 2020),
 2. διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των σχεδίων που εγκρίθηκαν (από Φεβρουάριο ως Ιούνιο 2020),
 3. φάση προετοιμασίας για την μετάβαση (από Ιούνιο 2020 ως Ιούλιο 2021),
 4. φάση υλοποίησης (24/7 ως 7/8/2021)
 5. φάση απολογισμού και διάδοσης (Αύγουστος – Οκτώβριος 2021).

To ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα στην εκπαίδευση των ΑμεΑ εκπαιδευομένων του (άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία) αλλά και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η ανάπτυξη της ποιότητας μεγεθύνεται όταν προστεθούν καινοτόμες και καλές πρακτικές άλλων οργανισμών που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική επιδίωξή μας είναι να γίνει σαφές στο κοινωνικό σύνολο, ότι τα άτομα με κινητική και νοητική αναπηρία είναι ικανά, αρκεί να παρασχεθούν τα απαραίτητα μέσα και υλικά. Γι’ αυτό το παρόν σχέδιο έχει στο επίκεντρο τη χρήση καινοτόμου μαθησιακού περιβάλλοντος που αξιοποιεί τις ΤΠΕ, ώστε να συμπεριληφθεί άμεσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού μας. Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνογνωσίας, η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά την εκπαίδευση και ένταξη των ΑμεΑ, αξιοποιώντας αντικείμενα για εκπαιδευτική και επαγγελματική χρήση τους από άτομα με αναπηρία, όπως: καινοτόμα εκπαιδευτικά λογισμικά για ΑμεΑ, διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονικό εμπόριο (on-line αγοραπωλησίες), διαφήμιση στο διαδίκτυο (επιχειρηματική χρήση των social media), διαχείριση εικονικής επιχείρησης.

Saturday – Arrival (24/7/2021)
Day 1 – Sunday
Morning: Seminar – Use of innovative software GAZETALK

Afternoon: Practice – applications using GAZETALK

Day 2 – Monday
Morning: Seminar – Using innovative software KIDSPIRATION
Afternoon: Practice – applications using KIDSPIRATION

Day 3 – Tuesday
Morning: Use of innovative software MATHPLAYER

Afternoon: Practice – applications using MATHPLAYER

Day 4 – Wednesday
Morning: Using innovative software WORD TALK

Afternoon: Practice – applications using WORD TALK

Day 5 – Thursday
Morning: Using innovative software VOICE MAIL

Afternoon: Practice – applications using VOICE MAIL

Day 6 – Friday
Morning: Entrepreneurship through e-commerce

Afternoon: Technical visit to the Department of Informatics, University of Szeged

 

Day 7 – Saturday

Morning: visit to the local museum of the city and Technical visit to the local association for the disabled

Afternoon: Intermediate evaluation

Day 8 – Sunday: Cultural visits, Departure for Budapest
Day 9 – Monday
Morning: Internet advertising & the business use of social media

Afternoon: Technical visit to the offices of the Confederation of the Disabled in Budapest

Day 10 – Tuesday
Morning: E-shop management training, Part A ‘ (WooCommerce with WordPress)

Afternoon: Case Study – E-shop template study

Day 11 – Wednesday
Morning: E-shop management training, Part B ‘ (VirtueMart with Joomla)

Afternoon: Case Study, e-Shop template study

Day 12 – Thursday
Morning: The game of administration. Creating and managing a virtual company

Afternoon: Working in a virtual e-Commerce company

Day 13 – Friday
Morning: Evaluation and feedback from the participants and the partner, Conclusions

Afternoon: End of training – Certificate award

Saturday – Departure (7/8/2021)

The competences (knowledge, skills and attitudes/ behaviors) that we feel the participants will gain / improve through the project are:

• Modern knowledge of ICT tools in communication and education
• Utilization of communication tools by disabled people
• Utilization of ICT in the education and integration of disabled people
• Use of computers as a means of dealing with learning disabilities
• Creation and management of an online store
• Creating and managing a virtual business
• E-commerce applications
• Internet advertising
• to become agents of the diffusion of European culture in their place.
• positive attitude towards the certification of qualifications as well as the promotion of the transparency of these qualifications.
• professional training of the disabled to lift the exclusion
• Utilization of modern and up-to-date teaching and facilitation tools, based on the new technologies
• Acquisition of language skills and fluency in the use of European languages
• Acquisition of communication skills
• Curriculum design skills of European dimension for the disabled people
• Positive attitude towards creativity and innovation.

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είχε την ευθύνη της υποβολής των προτάσεων, την επιλογή των συμμετεχόντων (εθελοντές εκπαιδευτές-συνοδοί), την οργάνωση του προγράμματος, την επιλογή των συμμετεχόντων με αξιολογικά κριτήρια και διαφάνεια, την οικονομική διαχείριση, την αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων.

Η “Cyberia Internet Stúdió Kft” έχει ως κύριες δραστηριότητες την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ICT, συμβουλευτική διοίκησης-προσωπικού επιχειρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού και εκπαίδευση ενηλίκων ΑμεΑ. Είχε την αποκλειστική ευθύνη της εκτέλεσης του συμφωνημένου προγράμματος στην Ουγγαρία, δηλ. οργάνωση της εκπαίδευσης (εύρεση των εκπαιδευτών, χώρων εκπαίδευσης, οργάνωση ημερολογίου προγράμματος εκπαίδευσης, υλικοτεχνική υποδομή, λογισμικά πακέτα, εκπαιδευτικό υλικό και εποπτικά μέσα διδασκαλίας), πολιτισμική ενημέρωση (υλοποίηση πολιτιστικών επισκέψεων), υλοποίηση τεχνικών επισκέψεων σε διάφορους φορείς.

Περιεχόμενο δραστηριοτήτων:

Α. Σεμινάρια και Πρακτική εξάσκηση στα εξής καινοτόμα Λογισμικά για ΑμεΑ: Gazetalk, Kidspiration, Mathplayer, WordTalk, Voice Mail.

Β. Σεμινάρια και πρακτική για προώθηση της Επιχειρηματικότητας των ΑμεΑ στις εξής θεματικές περιοχές:
– Επιχειρηματικότητα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου,
– Διαφήμιση στο διαδίκτυο & η επιχειρηματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
– Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος,
– Δημιουργία και διαχείριση εικονικής επιχείρησης.

Γ. Τεχνικές Επισκέψεις σε διάφορους φορείς:
– Πρύτανη Πανεπιστημίου (Szeged)
– Διεθνές Κέντρο Κινητικότητας Πανεπιστημίου (Szeged)
– Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου (Βουδαπέστη)
– Εργαστήριο Μηχανοτρονικής – Ρομποτικής, Πολυτεχνική Σχολή (Szeged)
– Σωματείο ΑμεΑ (Szeged)
– Συνομοσπονδία ΑμεΑ (Βουδαπέστη)

Δ. Case Studies

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των δραστηριοτήτων έλαβαν Βεβαίωση/Δίπλωμα πιστοποίησης των γνώσεων που αποκόμισαν. Επίσης για λόγους διαφάνειας και καταγραφής των προσόντων εκδόθηκαν πιστοποιητικά Europass Mobility.

Οι στόχοι του σχεδίου ήταν πολλαπλοί. Αφορούν τόσο τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές μας, όσο και τους έμμεσα ωφελούμενους που είναι οι ΑμεΑ εκπαιδευόμενοι:
• Σύγχρονες γνώσεις σε εργαλεία ΤΠΕ (λογισμικά).
• Αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας από άτομα με Αναπηρίες
• Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων με Αναπηρίες
• Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών
• Αξιοποίηση σύγχρονων και επικαιροποιημένων εργαλείων διδασκαλίας και διευκόλυνσης, βασισμένων στις νέες τεχνολογίες.
• Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος
• Δημιουργία και διαχείριση εικονικής επιχείρησης
• Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου
• Διαφήμιση στο διαδίκτυο
• Να γίνουν φορείς διάχυσης της Ευρωπαϊκής κουλτούρας στον τόπο τους
• Απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων και ευχέρειας στη χρήση ευρωπαϊκών γλωσσών
• Θετική στάση απέναντι στη δημιουργικότητα και στην καινοτομία
• Απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων
• Ικανότητες σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών ευρωπαϊκής διάστασης για άτομα με αναπηρίες

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ανέλαβε διάφορες δράσεις προς εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων. Παρείχε στους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές – συνοδούς) πλήρη πρακτική υποστήριξη όπως πληροφορίες, συμβουλές και δράσεις για διάφορα θέματα, ώστε να καταστήσει άνετη την παραμονή αυτών στο εξωτερικό, όπως:

• Τη διοργάνωση του ταξιδιού ανέλαβε ταξιδιωτικό γραφείο, όπως: Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, Λεωφορεία προδιαγραφών μεταφοράς ΑμεΑ για όλες τις μετακινήσεις στην Ουγγαρία, Διαμονή των συμμετεχόντων (διανυκτέρευση, διατροφή) σε ξενοδοχεία 4****.
• Πλήρης ενημέρωση για τις συνθήκες διαμονής.
• Πλήρης ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους του Erasmus+.
• Προετοιμάστηκε και διανεμήθηκε αναλυτικό φυλλάδιο για την περίοδο τοποθέτησης.
• Πληροφόρηση και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια ή νέου τύπου ταυτότητες), κάρτες ανάληψης μετρητών ή πιστωτικές κάρτες, επικοινωνία.
• Πλήρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις (διατήρηση αποκομμάτων αεροπορικών εισιτηρίων και καρτών επιβίβασης, συμπεριφορά, τήρηση ωραρίου εκπαίδευσης, ηλεκτρονική υποβολή έκθεσης συμμετέχοντα, κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα προβλήθηκε και θα προβληθεί στη συνέχεια με τους εξής τρόπους (και από τους δυο εταίρους):

 • Σαν είδηση, για την διοργάνωση και την εκτέλεσή του από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Νομού (Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες), όπου θα αναφερθούν πλήρη στοιχεία για το πρόγραμμα, τους εμψυχωτές και τους συντελεστές του.
 • Την τελευταία ημέρα πριν την επιστροφή διοργανώθηκε εκδήλωση από τον φορέα υποδοχής.
 • Ηλεκτρονικά, στο web site του Κέντρου στο Διαδίκτυο (Internet).
 • Θα διοργανωθεί ημερίδα Σεπτέμβριο 2021, για τη διάδοση, προβολή και διαφήμιση του προγράμματος σε ειδική αίθουσα τελετών. Στην εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα συνέντευξη του Προέδρου του ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, μαζί με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Τέλος, θα γίνει η απονομή των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης και των Europass στους συμμετέχοντες.
 • Θα παραχθεί DVD-ROM με video ή/και φωτογραφίες, από τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα παραμονής των συμμετεχόντων στην χώρα υποδοχής. Το DVD θα αποσταλεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και στους εποπτικούς φορείς του προγράμματος.

 

Οι ομάδες-στόχοι που επιθυμούμε να διαχύσουμε τα αποτελέσματα του σχεδίου αυτού είναι:

 • οι ανάλογοι φορείς στη χώρα μας,
 • οι οικογένειες που έχουν άτομο με νοητική και κινητική αναπηρία και το έχουν έγκλειστο στο σπίτι ή σε άσυλο, ώστε να σπάσει η γκετοποίηση και να αρχίσει η κοινωνικοποίηση.
 • Η τοπική κοινωνία με τα στερεότυπα που υπάρχουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ